โปรแกรมตรวจสุขภาพ

สำหรับข้าราชการ/ข้าราชการท้องถิ่น

โปรแกรม Standard Program อายุน้อยกว่า 35 ปี

โปรแกรม Happy Program อายุ 35-60 ปี

สำหรับบุคคลทั่วไป

โปรแกรมอายุน้อยกว่า 35 ปี

โปรแกรมอายุระหว่าง 35-59 ปี

โปรแกรมอายุมากกว่า 60 ปี