หน้าแรก

ศูนย์สุขภาพดี Wellness Center

ศูนย์ตรวจสุขภาพโรงพยาบาลให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ – One stop service
แยกเป็นสัดส่วน แต่อยู่ในพื้นที่เดียวกัน เช่น ฉีดวัคซีน ตรวจร่างกาย ตรวจเลือด
ตรวจปัสสาวะ ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ เอกซเรย์ อัลตราซาวด์ แมมโมแกรม
ตรวจความหนาแน่นของกระดูก และอื่นๆ

โปรแกรมตรวจสุขภาพ

คลินิกวัคซีน

โควิดพรีเมียม

แพทย์ผู้ตรวจ

พญ.รุ่งนภา ศิริพรไพบูลย์

แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว

พญ.ศิริวรรณ เชาว์โน

แพทย์เวชศาสตร์ป้องกัน

พญ.ลลิต์ภัทร ถิรธันยบูรณ์

แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว

นพ.พงศธร พัชรสุภา

แพทย์อายุรศาสตร์
สาขาโรคหัวใจและหลอดเลือด

นพ.สมิทธิ์ เกิดสินธุ์

แพทย์อายุรศาสตร์
สาขาโรคระบบทางเดินอาหาร

นพ.อานนท์ ทองคงหาญ

แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว

พญ.สินีนาฏ เพชรประทุม

แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว