ผลการประเมินรวมของ: โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช