รายละเอียดการจอง

พระเชียงทอง

จำนวนที่นั่ง 25 ที่นั่ง
วันที่ใช้ห้อง 20 มี.ค. 66 เวลา 08:00
ถึงวันที่ 20 มี.ค. 66 เวลา 12:00
อนุมัติ

14/03/2566 เวลา 10:53:05

เลขที่ใบจอง TSM66030061 วันที่เวลา 14 มีนาคม 2566 เวลา 10:53
หัวข้อการประชุม การปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน จากวิทยาลัยสาธารณสุขสิริธร และมหาวิทยาลัยพะเยา
ประธานการประชุม นางสุนิตรา ทองดี
จำนวนผู้เข้าประชุม 10
รายชื่อผู้เข้าประชุม
ใช้สำหรับแผนก งานอาชีวเวชกรรม
ผู้ขอใช้ นางสาวพรรณกมล มนตรี โทรศัพท์ติดต่อ 0621429493
อัตราค่าเช่า 0.00 บาท:นาที ค่าเช่าสทุธิ 0.00 บาท
อุปกรณ์ที่ต้องการ
เพิ่มเติม
ไฟล์ประกอบ