รายละเอียดการจอง

หลวงพิชัยอาสา

จำนวนที่นั่ง 50 ที่นั่ง
วันที่ใช้ห้อง 20 มี.ค. 66 เวลา 11:00
ถึงวันที่ 20 มี.ค. 66 เวลา 15:00
อนุมัติ

06/12/2565 เวลา 08:25:32

เลขที่ใบจอง TSM65120019 วันที่เวลา 06 ธันวาคม 2565 เวลา 08:25
หัวข้อการประชุม RSQ
ประธานการประชุม ผู้อำนวยการ
จำนวนผู้เข้าประชุม 60
รายชื่อผู้เข้าประชุม
ใช้สำหรับแผนก งานศูนย์พัฒนาคุณภาพ
ผู้ขอใช้ นางสาวธนพร สุวรรณ์ โทรศัพท์ติดต่อ 0611032533
อัตราค่าเช่า 0.00 บาท:นาที ค่าเช่าสทุธิ 0.00 บาท
อุปกรณ์ที่ต้องการ
เพิ่มเติม
ไฟล์ประกอบ