โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชมีความประสงค์จะ ประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน ขนาดกลาง จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

About งานพัสดุ โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

Check Also

เผยแพร่ รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563

รายงานการวิเครา …