ความภาคภูมิใจและรางวัลที่ได้รับ

ความภาคภูมิใจและรางวัลที่ได้รับ

(ผลงาน 5 ปีย้อนหลัง ระหว่างปี พ.ศ.2556 – 2560)

 1. โล่ประกาศเกียรติคุณ การดําเนินการเก็บข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพยอดเยี่ยม “โครงการประเมินผลการดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 และโรคความดันโลหิตสูง ในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ประจําปี 2556 (จาก สปสช. และเครือข่ายวิจัย กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย)
 2. เครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ มอบรางวัล “โรงพยาบาลปลอด บุหรีดีเด่น ระดับเงิน” ประจําปี 2556 เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2556
 3. สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดตากมอบโล่รางวัลชนะเลิศการประกวดผลงานประเภท นวัตกรรม (ขวดเก็บเสมหะส่งตรวจเพาะเชื้อ) ในการประชุมวิชาการประจําปี สาธารณสุข จังหวัดตาก ประจําปี 2556
 4. สปสช. มอบโล่รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3 ผลงานวิชาการประเภทโปสเตอร์ “เครือข่ายบริการโรคหลอดเลือดสมอง ภาคเหนือ” ประจําปี 2556
 5. บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จํากัด มอบรางวัลการใช้ระบบสินไหม อัตโนมัติดีเด่น ประจําปี 2556
 6. สปสช. มอบเกียรติบัตรรางวัลเครือข่ายบริการโรคหลอดเลือดสมอง ดีเด่น ประจําปี 2556 และ 2557
 7. การรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ 2551 สําหรับห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ โดยสภาเทคนิคการแพทย์ รับรองรอบที่ 2 ระยะเวลา การรับรอง วันที่ 26 กันยายน 2556 – 25 กันยายน 2559
 8. สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) มอบประกาศนียบัตร รับรองกระบวนการคุณภาพโรงพยาบาล (Hospital Accreditation) ผ่านการประเมิน ครั้งที่ 2 ระยะเวลาการรับรอง วันที่ 27 ตุลาคม 2558 – 23 ตุลาคม 2561
 9. โล่ประกาศเกียรติคุณ รางวัลชมเชย จากการประกวดสถานพยาบาลในดวงใจ จากสํานักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน ประจําปี 2557
 10. ผ่านการรับรองตามเกณฑ์คุณภาพโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพแห่งชาติ (HPHNQC) จากกรมอนามัย ระยะเวลารับรองตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม 2557 – 22 พฤษภาคม 2560
 11. กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข มอบเกียรติบัตรการดําเนินงาน “บริการสุขภาพที่เป็นมิตรสําหรับวัยรุ่นและเยาวชน” ระยะเวลารับรอง 17 – 16 เมษายน 2560
 12. กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ มอบเกียรติบัตรรับรองการผ่านเกมส์ วิศวกรรมการแพทย์ระดับ 4 ประจําปี 2557
 13. โล่ประกาศเกียรติคุณ ผ่านการประเมินซา “โรงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครัว ระดับทอง” จากศูนย์อนามัยที่ 9 พิษณุโลก เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2558
 14. ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย ให้การรับรองมาตรฐานการรักษาโ.. การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ตั้งแต่วันที่ 8 มีนาคม 2558 – 8 มีนาคม 2560
 15. กระทรวงสาธารณสุข มอบประกาศนียบัตรรับรองห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัย ที่ มีระบบบริหารคุณภาพตามมาตรฐานห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัย ตั้งแต่วันที่ 8 กันยายน 2558 หมดอายุวันที่ 7 กันยายน 2561
 16. ประกาศเกียรติคุณ พื้นที่ต้นแบบดีเด่นแห่งชาติ ระดับจังหวัด ด้านการแพทย์ แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ประจําปี พ.ศ.2558 ระดับโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาล ทั่วไป
 17. สถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน มอบเกียรติบัตรชุดปฏิบัติการฉุกเฉินดีเด่น ระดับจังหวัด : ประเภทชุดปฏิบัติการฉุกเฉินระดับสูง (AIS) ประจําปี 2558
 18. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ผลงานวิชาการดีเด่น ประเภทนวัตกรรมสุขภาพ ในการประชุมวิชาการฯ สาธารณสุขจังหวัดตาก ประจําปี 2558
 19. รางวัลผลงานนวัตกรรมดีเด่น เรื่อง Safety Sharp ในการประกวดผลงาน วิชาการสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 2 ประจําปี 2558
 20. รางวัลที่ 2 การประกวดผลงาน CQI ในการประชุมวิชาการและการจัดการ ความรู้ เขตสุขภาพที่ 2 ประจําปี 2558 จํานวน 1 เรื่อง
 21. สมาคมพิษวิทยาคลินิกมอบประกาศนียบัตรเครือข่ายยาต้านพิษ ให้การรับรอง 1 ใน 6 “เครือข่ายรองรับการดูแลผู้ป่วยในภาวะฉุกเฉินที่มีความจําเป็นต้องใช้ยาต้าน ของประเทศ เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2559
 22. สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) และสมาคมเวช ไทย (TMI) มอบประกาศนียบัตร “ผ่านการตรวจประเมินรับรองคุณภาพ สารสนเทศโรงพยาบาล ระดับ 1” ณ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 โดยมีอายุ ใช้สมาคมเวชสารสนเทศ คุณภาพระบบเทคโนโลยี 2560 โดยมีอายุการรับรอง 2 ปี

About admin

Check Also

ใส่ความเห็น