ข่าวกิจกรรม

Prev Next

ข่าวร่วมบริจาค

Prev Next

 

 
  สืบราคาเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ปีงบประมาณ 2558  update วันที่ : [16 ก.ค. 2557]

 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ คือ เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน จำนวน 1 เครื่อง  ประกาศ + ราคากลาง   update วันที่ : [15 ก.ค. 2557]

 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ คือ เครื่อง Patient Monitor จำนวน 6 เครื่อง ประกาศ + ราคากลาง update วันที่ : [15 ก.ค. 2557]

 ร่างขอบเขตของงาน(TOR) และ ร่างเอกสารประกวดราคา โครงการเช่าโปรแกรมระบบการจัดเก็บการถ่ายภาพเอกซเรย์ด้วยระบบคอมพิวเตอร์และแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นดิจิตอล (ระบบ PACS) พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ระบบ ของโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช   update วันที่ : [9 ก.ค. 2557]

  ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ คือ เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดไบเฟสิคพร้อมภาควัดออกซิเจนในเลือด จำนวน 1 เครื่อง พร้อม ราคากลาง   update วันที่ : [24 มิ.ย. 2557]