Get Adobe Flash player
IMAGE
ยินดีต้อนรับ คณะกรรมการตรวจเยี่ยม
Sunday, 03 August 2014
ยินดีต้อนรับ คณะกรรมการตรวจเยี่ยม เสริมพลังเครือข่าย ระดับอำเภอต้นแบบ เขตบริการสุขภาพที่2ที่ห้องประชุมสายประทีป ร.พ.ตสม Read More...
IMAGE
บุคลากรดีเด่น 10 สาขา
Sunday, 03 August 2014
ณ สสจ จังหวัดตาก ของโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช สำหรับ บุคลากรดีเด่น 10 สาขา ได้แก่ สาขาแพทย์ นายแพทย์ชลอวัฒน์ อินปา สาขาทันตกรรม ทันตแพทย์หญิงรุ่งทิวา สีแสด สาขาเภสัชกรรม เภสัชกรอิทธิรัตน์ รัตนพันธ์ และสำหรับคนดีศรีสาธารณสุข ได้แก่ นายสมศักดิ์ สายสุด Read More...
IMAGE
มอบขวัญให้กำลังใจแก่มารดาและบุตรที่คลอดใน วันที่ 12 สิงหาคม 2557
Tuesday, 12 August 2014
นายสมชัยฐ์ หทยะตันย์ติ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก พร้อมด้วยนางกมลวันย์ หทยะตันย์ติ นายกเหล่ากาชาติจังหวัดตาก และ พล.ต.การุณ ขุนสูงเนิน ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกตาก เดินทางมอบขวัญให้กำลังใจแก่มารดาและบุตรที่คลอดใน วันที่ 12 สิงหาคม 2557 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหามหาราชินี เวลา 13.30 น. ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช   Read More...
IMAGE
โครงการเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์การจัดกระบวนการเรียนรู้ "เพศวิถีศึกษา"
Sunday, 03 August 2014
นายสมชัยฐ์ หทยะตันย์ติ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ให้เกียรติกล่าวเปิดโครงการเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์การจัดกระบวนการเรียนรู้ "เพศวิถีศึกษา" วันนี้เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมสายประทีป โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช Read More...
IMAGE โครงการเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์การจัดกระบวนการเรียนรู้ "เพศวิถีศึกษา"
Sunday, 03 August 2014
นายสมชัยฐ์ หทยะตันย์ติ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก... Read More...
IMAGE บุคลากรดีเด่น 10 สาขา
Sunday, 03 August 2014
ณ สสจ จังหวัดตาก... Read More...
IMAGE ยินดีต้อนรับ คณะกรรมการตรวจเยี่ยม
Sunday, 03 August 2014
ยินดีต้อนรับ คณะกรรมการตรวจเยี่ยม... Read More... 

รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งเภสัชกร(ด้านเภสัชกรรมคลินิก)ระดับชำนาญการพิเศษสังกัดโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก

update 16 ก.ย.2557   

ประกาศจังหวัดตาก เรื่อง ผลการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 2 ตำแหน่ง 1.ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ 2.ตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรม

update 8 ก.ย.2557   

ประกาศจังหวัดตากเรื่อง การขึ้นบัญชีผลการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ สังกัดโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก  

ประกาศ เลื่่อนกำหนดวันเวลาเข้ารับการประเมินสมรรถนะพนักงานราชการทั่วไป ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) ตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรม (ตามประกาศแนบท้ายนี้)

ประกาศสอบราคา Resuscitation with warmer unit + ราคากลาง จำนวน 1 เครื่อง

update 26 ต.ค. 2557  

ประกาศสอบราคาเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดสี ระดับกลาง 2 หัว

update 19 ก.ย.2557   

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน รายการ คือ เครื่องตรวจสมรรถภาพการมองเห็น จำนวน เครื่อง + ราคากลาง

update 12 ก.ย.2557   

เสนอราคาเวชภัณฑ์ยา

update 1 ก.ค.2557  

ประกวดราคาซื้อยา แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ

update 1 ก.ค.2557   

สืบราคาเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ปีงบประมาณ 2558 

update 1 ก.ค.2557