IMAGE
โครงการเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์การจัดกระบวนการเรียนรู้ "เพศวิถีศึกษา"
Sunday, 03 August 2014
นายสมชัยฐ์ หทยะตันย์ติ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ให้เกียรติกล่าวเปิดโครงการเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์การจัดกระบวนการเรียนรู้ "เพศวิถีศึกษา" วันนี้เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมสายประทีป โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช Read More...
IMAGE
บุคลากรดีเด่น 10 สาขา
Sunday, 03 August 2014
ณ สสจ จังหวัดตาก ของโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช สำหรับ บุคลากรดีเด่น 10 สาขา ได้แก่ สาขาแพทย์ นายแพทย์ชลอวัฒน์ อินปา สาขาทันตกรรม ทันตแพทย์หญิงรุ่งทิวา สีแสด สาขาเภสัชกรรม เภสัชกรอิทธิรัตน์ รัตนพันธ์ และสำหรับคนดีศรีสาธารณสุข ได้แก่ นายสมศักดิ์ สายสุด Read More...
IMAGE
มอบขวัญให้กำลังใจแก่มารดาและบุตรที่คลอดใน วันที่ 12 สิงหาคม 2557
Tuesday, 12 August 2014
นายสมชัยฐ์ หทยะตันย์ติ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก พร้อมด้วยนางกมลวันย์ หทยะตันย์ติ นายกเหล่ากาชาติจังหวัดตาก และ พล.ต.การุณ ขุนสูงเนิน ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกตาก เดินทางมอบขวัญให้กำลังใจแก่มารดาและบุตรที่คลอดใน วันที่ 12 สิงหาคม 2557 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหามหาราชินี เวลา 13.30 น. ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช   Read More...
IMAGE โครงการเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์การจัดกระบวนการเรียนรู้ "เพศวิถีศึกษา"
Sunday, 03 August 2014
นายสมชัยฐ์ หทยะตันย์ติ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก... Read More...
IMAGE บุคลากรดีเด่น 10 สาขา
Sunday, 03 August 2014
ณ สสจ จังหวัดตาก... Read More...
IMAGE มอบขวัญให้กำลังใจแก่มารดาและบุตรที่คลอดใน วันที่ 12 สิงหาคม 2557
Tuesday, 12 August 2014
นายสมชัยฐ์ หทยะตันย์ติ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก... Read More...

รับสมัครงาน

ประกาศจังหวัดตากเรื่อง การขึ้นบัญชีผลการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ สังกัดโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก

update 27 ส.ค.2557   Read more: รับสมัครงาน

ประกาศ เลื่่อนกำหนดวันเวลาเข้ารับการประเมินสมรรถนะพนักงานราชการทั่วไป ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) ตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรม (ตามประกาศแนบท้ายนี้)

update 27 ส.ค.2557   Read more: รับสมัครงาน

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะด้านความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ นักวิชาการพัสดุ และเจ้าพนักงานเภสัชกรรม

update 21 ส.ค.2557   

ประกาศโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ สังกัดโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก      

update 21 ส.ค.2557   

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ นักกายภาพบาบัดปฏิบัติการนักกิจกรรมบาบัดปฏิบัติการเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข

update 18 ส.ค.2557

ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งนักโภชนาการ

update 13 ส.ค.2557

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะด้านความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ นักวิชาการพัสดุและเจ้าพนักงานเภสัชกรรม

update 13 ส.ค.2557

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

นายละลิ่ว  จิตต์การุญ

ลิงค์ระบบงาน