ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

Prev Next

 

  ประกาศสอบราคาเช่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ คือ เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 100 ชุด  + ราคากลาง    [04/04/57] 

 ประกาศสอบราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง คือ รถยนต์ขับเคลื่อน 4 ล้อ จำนวน 1 คัน    [27/03/57] 

 ประกาศสอบราคาเช่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ คือ เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 100 ชุด     [17/03/57] 

 ประกาศรายชื่อผู้ชะนะการประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบประปาผิวดินด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์   [17/03/57] 

 ประกวดราคาซื้อคุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์เพื่อปรับปรุงระบบเครือข่าย  1 รายการ   [04/03/57] 

 ประกาศขายทอดตลาดคุรุภัณฑ์ที่ชำรุด โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช   [19/02/57] 

 ประกาศยกเลิ​กประกาศสอบ​ราคาซื้อครุ​ภัณฑ์การแพ​ทย์เครื่องเอ็กซเรย์ฟัน  [19/02/57]

 ประกาศ ร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคา คุณลักษณะเฉพาะ และราคากลาง ปรับปรุงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีการทางอิเล็คทรอนิกส์[18/02/57]

 โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช สอบราคาซื้อคุรุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 ราย คือ เครื่องเอกซเรย์ฟัน จำนวน 1 ชุด 

 ประกวดราคาจัดจ้างปรับปรุงระบบประปาผิวดิน ด้วยวิธี e-Auction[23/01/56]

  ร่างขอบเขต (TOR)ของเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมชุดโปรแกรมระบบการจัดเก็บภาพถ่ายเอ็กซเรย์ด้วยระบบคอมพิวเตอร์และรวมระบบคอมพิวเตอร์ไร้สายรวมอุปกรณ์ชุดอ่านแบบมีสายและแบบไร้สายและแปลงสัญญาณภาพเอ็กซเรย์เป็นดิจิตอล จำนวน 1 ระบบ[10/01/56]