IMAGE
โครงการเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์การจัดกระบวนการเรียนรู้ "เพศวิถีศึกษา"
Sunday, 03 August 2014
นายสมชัยฐ์ หทยะตันย์ติ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ให้เกียรติกล่าวเปิดโครงการเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์การจัดกระบวนการเรียนรู้ "เพศวิถีศึกษา" วันนี้เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมสายประทีป โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช Read More...
IMAGE
บุคลากรดีเด่น 10 สาขา
Sunday, 03 August 2014
ณ สสจ จังหวัดตาก ของโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช สำหรับ บุคลากรดีเด่น 10 สาขา ได้แก่ สาขาแพทย์ นายแพทย์ชลอวัฒน์ อินปา สาขาทันตกรรม ทันตแพทย์หญิงรุ่งทิวา สีแสด สาขาเภสัชกรรม เภสัชกรอิทธิรัตน์ รัตนพันธ์ และสำหรับคนดีศรีสาธารณสุข ได้แก่ นายสมศักดิ์ สายสุด Read More...
IMAGE
มอบขวัญให้กำลังใจแก่มารดาและบุตรที่คลอดใน วันที่ 12 สิงหาคม 2557
Tuesday, 12 August 2014
นายสมชัยฐ์ หทยะตันย์ติ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก พร้อมด้วยนางกมลวันย์ หทยะตันย์ติ นายกเหล่ากาชาติจังหวัดตาก และ พล.ต.การุณ ขุนสูงเนิน ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกตาก เดินทางมอบขวัญให้กำลังใจแก่มารดาและบุตรที่คลอดใน วันที่ 12 สิงหาคม 2557 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหามหาราชินี เวลา 13.30 น. ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช   Read More...
IMAGE โครงการเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์การจัดกระบวนการเรียนรู้ "เพศวิถีศึกษา"
Sunday, 03 August 2014
นายสมชัยฐ์ หทยะตันย์ติ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก... Read More...
IMAGE บุคลากรดีเด่น 10 สาขา
Sunday, 03 August 2014
ณ สสจ จังหวัดตาก... Read More...
IMAGE มอบขวัญให้กำลังใจแก่มารดาและบุตรที่คลอดใน วันที่ 12 สิงหาคม 2557
Tuesday, 12 August 2014
นายสมชัยฐ์ หทยะตันย์ติ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก... Read More...

รับสมัครงาน

 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งเภสัชกร(ด้านเภสัชกรรมคลินิก)ระดับชำนาญการพิเศษ สังกัดโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก

update 16 ก.ย.2557   Read more: รับสมัครงาน

ประกาศจังหวัดตาก เรื่อง ผลการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 2 ตำแหน่ง 1.ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ 2.ตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรม

update 8 ก.ย.2557   

ประกาศจังหวัดตากเรื่อง การขึ้นบัญชีผลการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ สังกัดโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก

update 27 ส.ค.2557   

ประกาศ เลื่่อนกำหนดวันเวลาเข้ารับการประเมินสมรรถนะพนักงานราชการทั่วไป ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) ตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรม (ตามประกาศแนบท้ายนี้)

update 27 ส.ค.2557   

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะด้านความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ นักวิชาการพัสดุ และเจ้าพนักงานเภสัชกรรม

update 21 ส.ค.2557   

ประกาศโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ สังกัดโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก      

update 21 ส.ค.2557   

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ นักกายภาพบาบัดปฏิบัติการนักกิจกรรมบาบัดปฏิบัติการเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข

update 18 ส.ค.2557

ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งนักโภชนาการ

update 13 ส.ค.2557

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะด้านความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ นักวิชาการพัสดุและเจ้าพนักงานเภสัชกรรม

update 13 ส.ค.2557

ประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศสอบราคาเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดสี ระดับกลาง 2 หัว

update 19 ก.ย.2557   Read more: ประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง

 

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน รายการ คือ เครื่องตรวจสมรรถภาพการมองเห็น จำนวน เครื่อง + ราคากลาง

update 12 ก.ย.2557   Read more: ประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง

 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว คือ เครืองอบผ้าขนาด 170 ปอนด์

update 29 ส.ค.2557   

ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ คือ เครื่องดูดสุญญากาศช่วยคลอด จำนวน 1 เครื่อง

update 29 ส.ค.2557   

ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ คือ เครื่องวัดความดันลูกตาชนิดไม่สัมผัส จำนวน 1 เครื่อง

update 29 ส.ค.2557   

เสนอราคาเวชภัณฑ์ยา

update 1 ก.ค.2557  

ประกวดราคาซื้อยา แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ

update 1 ก.ค.2557   

สืบราคาเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ปีงบประมาณ 2558

update 1 ก.ค.2557   

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

นายละลิ่ว  จิตต์การุญ

ลิงค์ระบบงาน